Politica datelor cu caracter personal

SC Staben Design SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre SC Staben Design SRL  pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc.

SC Staben Desing SRL poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@euromat.ro

Datorită faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, societatea SC Staben Design SRL nu poate fi făcută răspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

Informațiile furnizate către SC Staben Design SRL  sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare. SC Staben Design SRL garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, cu modificările ulterioare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC Staben Design SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

1. Datele prelucrate
Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:
* numele şi prenumele
* telefon/fax/email
* adresa sau reşedinţa
* date bancare
* imagini
⃰  semnatura

Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului euromat.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. euromat.ro  nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

* când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
* când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
* când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
* când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
* când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
* când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
* când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț, comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii, corelat cu scopurile secundare de: reclama, marketing si publicitate si monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si bunurilor. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate, partenerilor contractuali ai SC Staben Design SRL, furnizorilor de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, altor companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare a produselor si serviciilor noastre, agentiilor de colectare a debitelor si/sau recuperare a creantelor.
Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

COOKIES
euromat.ro folosește cookies doar pentru a îmbunătăți navigarea în magazinul on-line. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului își exprimă acordul pentru folosirea de cookies prin setările personale din browser.

4. Garanţii
Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.
Societatii SC Staben Design SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligaţii de informare:

 - in cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:
 -  identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 -  scopul în care se face prelucrarea datelor;
 - informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 - orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisa la adresa punctului de lucru din Zalau, str Gara veche nr. 2, jud. Salaj

Dreptul de acces
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC Staben Design SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC Staben Design SRL este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor SC Staben Design SRL, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la SC Staben Design  SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) SC Staben Design SRL este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenţie asupra datelor
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC Staben Design SRL, la cerere şi în mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001
Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta SC Staben Design SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
SC Staben ImDesign pex SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opoziţie
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta SC Staben Design SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SC Staben Design SRL este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.
                                                                                                        
5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.Pentru activitatea de comert on-line durata prelucrarii datelor este perioada necesara preluarii si livrarii comenzilor on-line si pentru clientii fideli pot fi pastrate o perioada limitata de la ultima comanda, iar pentru activitatea de reclama, marketing si publicitate, pana la exercitarea dreptului de opozitie.

6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării
SC Staben Design SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola . Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
d. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.